MVB The Art of Wiring . Algemene verkoopsvoorwaarden
 
Verkoop-, leverings-, en installatievoorwaarden

Levering: Franco in Belgie bij bestellingen vanaf 250 euro
Aanvangsdatum: Overeen te komen. (planning start na goedkeuring aanbieding)
Bestelbonnen : Onze betalingsvoorwaarden op de door de klant goedgekeurde offerte zijn bindendbestelbonnen vanuit de klant naar MVB The Art Of Wiring nv dienen hun betalingsvoorwaarden aan te passen aan de door ons aangeboden betalingsvoorwaarden.
Betalingswijze: 50 % bij ontvangst van de voorschot factuur daarna start aanvang der werken.
40 % verspreid gefactureerd tijdens projectuitvoering
10% bij oplevering van project
Tenzij anders vermeld in offerte
Oplevering: Overhandigen van meetresultaten digitaal
Overhandigen van As Build
Garantie: 25 Jaar systeem garantie op datanetwerken Brand Rex
Alle andere producten
De garantie op gebruikte onderdelen beperkt zich tot de garantie voorwaarden van de desbetreffende fabrikant en of invoerder. Werkuren en verplaatsingskosten zijn steeds uitgesloten, tenzij anders beschreven in offerte.
Eigendomsrecht: Onze firma behoudt zich ten aanzien van elke offerte en de daarin begrepen informatie het eigendom en auteursrecht voor.
De ontvanger van de aanbieding is niet gerechtigd de desbetreffende informatie aan derden te verstrekken.
Vergunningen: Alle aanvragen en kosten verband houdendt met de voor het werk noodzakelijke vergunningen en lokaal aanvullende eisen gesteld vanuit de overheids-en/of nutsbedrijfswege en het daarvoor te verrichten tekenwerk die voor de opzet van het werk volgens bestek zijn vereist zijn voor rekening van opdrachtgever.
Opslagruimte: Voor het installeren van de infrastructuur hebben een tijdelijke afsluitbare ruimte nodig om materialen en gereedschap te kunnen bergen.
Werktijden: Alle werken geschieden onder de normale kantoren.
Indien er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden buiten de normale tijden worden er extra kosten aangerekend.
Faciliteiten: Tijdens de installatieperiode dient het personeel gratisgebruik te kunnen maken van centrale voorzieningen : wc-sanitair, cafetaria, netspanning voor elek- gereedschappen enz. Toilet eventueel in buitenopstelling
Toegangen: Tijdens de installatieperiode dient er een verantwoordelijke van uw onderneming aanwezig te zijn om alle gesloten ruimtes te kunnen openen waar in ver band met de bekabelingswerken moet gepasseerd worden.
Wachttijden worden apart onder regie-uren genoteerd per wachtende technieker.
Leveringen: Wat ook de verzendingswijze moge zijn, de goederen worden steeds voor risico van de bestemmeling vervoerd, zelfs indien ze franco verzonden worden. Klachten wat betreft goederen moeten schriftelijk gebeuren en ten laatste drie dagen na ontvangst van de goederen. Kabelprijzen zijn steeds aanpasbaaar aan de koperkoers dag van bestelling.
Betalingen: Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn al de facturen contant betaalbaar, netto zonder korting te Vorselaar op factuurdatum.
Klachten wat betreft facturen moeten schriftelijk gebeuren en ten laatste drie dagen na ontvangst van deze factuur.
Bij niet betaling op de vervaldag zal het onbetaald gebleven bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1% per maand. Bovendien zal in geval van niet stipte betaling op de vervaldag het factuur bedrag verhoogd worden met 10% en dit eveneens zonder ingebrekestelling en met een minium van 50 euro per factuur.
Eigendomsvoorbehoud: Materialen geleverd en geplaatst door MVB The Art Of Wiring nv blijven onze eigendom tot het volledige verkoopsfactuur bedrag voldaan is.
Bij overeenkomsten door middel van contracten en niet naleving van het contract door verkoper heeft verkoper het recht het contract te verbreken en al de nog verschuldigde bedragen op te eisen zonder dat hij zelf tot het betalen van enigerlei schadevergoeding gehouden is.
Alle eventuele geschillen zullen door de rechtbank van turnhout worden beslecht.
 
Uitsluitingen van zover niet in de offerte beschreven:
 
Goten- en kabelbaanstructuren:
In onze offertes zijn we er van uitgegaan dat de aanwezige infrastructuur van kabel & wand goten voldoende is en voldoende ruimte biedt voor het aanbrengen van bekabeling en direkt aansluiten op de datacommunicatiekasten, tenzij anders omschreven.

Voorzieningen:
In onze offertes zijn hak-boor-breek-schilder -herschilder-bestratings-sleuf-graaf-aanvul - herplantings werken niet voorzien tenzij anders omschreven.

Doorgangen:
Het openen en sluiten van plafonds, computervloeren, vloerbedekking, kabelgoot en wandgoot is niet inbegrepen in de prijzen tenzij anders omschreven.

Hoogtewerkers:
Hoogtwerkers en stellingen zitten standaard niet in offerte tenzij anders in omschreven.

Boring-, breek-, en afbraakwerken:
Alle boor- breek en afbraakwerken die we moeten uitvoeren vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  Zicht- of onzichtbare te herstellen buizen, kabels of materialen worden onder regie hersteld ten koste van opdrachtgever.

Afvalverwijdering:

Afvalcontainer door klant te voorzien tenzij anders omschreven in offerte.

Kantooruren:
7:30-17:00 uur
 
 
arrow right top